Termeni și condiții

Accesarea și folosirea acestui site precum și apelarea la serviciile oferite prin intermediul acestuia, implică acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a site-ului și a serviciilor promovate, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor. 

De asemena utilizatorii acestui site precum și orice Membru al Centrului “Flixi” se obligă să nu aducă atingere imaginii și mărcii “Flixi”, drepturilor de autor precum și oricăror altor drepturi conexe acestuia, provenite din înregistrarea mărcii. 

Facilitățiile Centrului “Flixi” sunt: fitness, kinetoterapie, medicale, psihoterapie, cunoaștere de sine care pot fi accesate împreună sau separate în funcție de necesitățile și preferințele Clienților. 

 

  1. DEFINIȚII 

 

  1. Prestator – FLIXI BRAND SRL (denumită în cele ce urmează “Flixi”) care va presta serviciile prin intermediul echipei prezentate în secțiunea “Despre” 
  2. Client – orice persoană fizică ce va contracta în nume propriu sau orice persoană juridică ce va contracta în numele unei/unor persone fizice serviciile Prestatorului, denumit în cele ce urmează “Membru”; 
  3. Contract de prestări servicii – convenția încheiată între Prestator și Client în vederea determinării tipului de abonament accesat care va asigura dreptul de acces la servicii doar pe perioadele și doar pentru tipurile de servcii pentru care a fost achitat prețul aferent, contract ce urmează a se prelungi automat cu perioadele prevăzute pe facturile care detaliază perioada, valoarea și tipul serviciilor; 
  4. Abonament – furnizarea de către Flixi a accesului Membrilor la serviciile menționate la secțiunea “Servicii” în schimbul achitării prețului aferent acestora, cuantumul prețului fiind stabilit în urma evaluării inițiale efectuate la sediul Prestatorului și a serviciilor accesate de catre Membru; 
  5. Perioada contractuală sau valabilitatea abonamentului – perioada sau numărul de ședințe pentru care se solicită accesul la serviciile oferite de Flixi si/sau perioaele menționate în facturile fiscal achitate de catre Membru;
  6.  Regulament intern de funcționare – prevede atât condițiile generale în care se pot presta serviciile prezentate prin intermediul prezentului site precum și a condițiilor de organizare și funcționare în cadrul Centrului “Flixi”.
  7. Card de acces denumit în cele ce urmează Card de Membru – document tipizat pe care va fi trecută data fiecărei ședințe în funcție de Abonamentul ales. 
  8. Consimțământ –  înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 
  9. Date cu caracter personal –  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 

 

 

 2. TERMENI SI CONDIȚII GENERALE 

Contractul de prestări servicii va fi încheiat pentru pachetul de servicii ales și personalizat în funcție de necesitatile Clientului, care de la momentul încheierii contractului va deveni Membru al Centrului “Flixi”. La încheierea contractului este necesară copia valabilă a documentului de identitate.  

Prețul serviciilor vor fi achitate în numerar sau POS în baza contractului de prestări servicii și a facturii fiscale care va cuprinde obligatoriu urmatoarele mențiuni: perioadă, valoare și tipul de servicii la care Membrul are acces  și acesta nu va fi restituit indiferent dacă Membrul utilizează efectiv sau nu serviciile contractate în perioada de valabilitate a acestora.  

Abonamentul este nonimal și nu poate fi transferat de catre Membru niciunei terțe persoane și este valabil 1 (una) luna la care se adaugă 1 (una) săptămană de grație pentru ședințele rămase neutilizate. 

Accesul în incinta Centrului “Flixi” se poate face în baza Cardului de Membru, care se emite nominal pentru fiecare Client (“Membru”) și pe care trebuie să-l prezinte în mod obligatoriu membrului/ilor echipei Flixi cu care intră în contact, în funcție de pachetul ales. 

3. REGULAMENT DE FUNCȚIONARE, ORGANIZARE ȘI UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR ȘI PRODUSELOR DIN CADRUL CENTRULUI “FLIXI” 

Programul de funcționare este : 8:00 – 20:00, însă accesul se poate face doar în baza unei progrămari prealabile, cu cel puțin 24 de ore înainte împreuna cu membrul echipei Flixi ale cărui servicii le solicitați. Anularea programării nu este valabilă cu mai puțin de 6 ore înainte de sedința stabilită. 

Accesul la vestiar se face pe baza unei chei urmând a fi predată la sfarșitul ședinței unui membru al echipei Flixi. 

Accesul în cabinetele medicale / sala de fitness se face doar împreună cu un membru al echipei Centrului Flixi.  

Folosirea aparatelor și echipamentelor se face doar sub îndrumarea instructorului sau a unui membru al echipei și va fi facută corespunzator cu destinația și utilitatea sa. 

Membrul va folosi toate bunurile aflate în incinta Centrului, atât în spațiile principale cât și în anexe, cu diligența unui bun proprietar, sub sancțiunea achitarii tuturor daunelor produse în caz de producere a acestora din culpa exclusivă a Membrului. 

În incinta Centrului Flixi este interzisă publicitatea de orice fel precum și împărțirea de broșuri sau alte mesaje personale de către Membrii, fără acordul scris prealabil al Prestatorului. 

Consumul de bauturi alcoolice, droguri, medicamente, subțante ilegale de catre Membrii este strict interzisă în incinta Centrului și aceștia se obligă tacit, prin frecventarea Centrului, în urma parcurgerii acestui regulament, că nu vor intreprinde nicio activitate dacă se regăsesc într-una din stările prevazute anterior sau care poate afecta capacitatea Membrului de a folosi echipamentele, fiind propria sa răspundere în cazul în care nu respectă prezentul angajament. 

Membrii sunt obligați să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul sedințelor/antrenamentelor, fiind strict interzis accesul membrilor în salile de antremanent cu pantofi de stradă. 

Minorii nu vor putea încheia un Contract de prestări servicii în nume propriu ci doar unul din părinți poate încheia un astfel de contract cu mențiunea specială că se încheie în numele copilului minor și servciile pe care le alege împreună sau pentru acesta, după consultarea cu echipa Flixi.

4. SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR 

Pentru noi, în calitate de membrii ai echipei Flixi, este importantă comunicarea pe care o  avem cu fiecare Membru înregistrat precum și că fiecare dintre voi să fiți multumiți de modalitatea de desfașurare a relațiilor dintre noi și a serviciilor prestate. 

În cazul în care există reclamații cu privire la calitatea serviciilor sau derivând din aceasta, cererile scrise vor fi transmise pe adresa de e-mail a Centrului Flixi, respectiv: contact@flixi.ro 

Un membru al echipei va raspunde în maxim 30 de zile solicitarii dvs., in conformitate cu OUG 49/2009, art. 27 (2). 

Abia ulterior, în cazul în care nu primiți raspuns în termenul legal, vă puteți îndrepta către instituțiile abilitate respectiv ANPC ( https://flixi.ro//reclamatii.anpc.ro/ ) sau instanțele competente. 

5. REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

Începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental al omului, prevăzut în art. 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 16 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

S.C. Flixi Brand SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Din acest motiv, este important pentru noi, în calitate de operator de date cu caracter personal, să vă furnizăm, într-o manieră integrată și practica, informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate.  

S.C. Flixi Brand  SRL respectă principiile impuse de către  Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, drept urmare datele dvs. personale vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. 

Societatea noastră respectă principiul minimizarii datelor astfel ca datele prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate și acestea sunt păstrate fără a depăși perioada necesară indeplinirii scopului, iar prelucrarea se face într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal. 

Prin citirea prezentei, ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimțămantul, dreptul de a contesta prelucrarea la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, sau dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte și doriți rectificarea lor, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, la adresa centrului “Flixi”. 

Prelucrarea datelor se va face în temeiul art. 6 alin 1 din Regulamentul general privind protecția datelor, pentru scopuri specifice precum exercitarea activității Prestatorului, individualizarea serviciilor, promovarea și publicarea de studii în domeniile de interes ale Prestatorului pe baza analizei persoanelor vizate. În acest sens, fiecare Membru își exprimă acordul (“Consimțământul”) pentru utlizarea datelor cu caracter personal de către Prestator, în scopurile antemenționate.